• Administrator

  uMod nie został jeszcze wydany, więc mogą pojawić się nieoczekiwane problemy!

  # Wymagania

  Najnowszy .NET 5.0 SDK

  # Instalacja uMod

  Windows PowerShell

  &powershell -NoProfile -ExecutionPolicy unrestricted -Command "[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12;&([scriptblock]::Create((Invoke-WebRequest -UseBasicParsing 'https://umod.io/umod-develop.ps1')))"
  

  Linux Bash

  curl -sSL https://umod.io/umod-develop.sh | bash /dev/stdin
  
Sugerowane tematy